11-year-old Syed Moosa Zaidi’s poem

eAwaz Youth Zone

Soo jaa, little baba soo jaa

Shazia Malik ayegi

News sunaiyagi

Aik news ghalat ho geya

Little baba sad ho geya